سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سامان نیک مهر – دانشجویان کارشناسی ارشد سازههای آبی گروه آبیاری دانشگاه تهران
اصغر عزیزیان – دانشجویان کارشناسی ارشد سازههای آبی گروه آبیاری دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه منحنیهای هیسترسیس و رابطه بین دبی و پارامترهای کیفیت آب رودخانه شامل ۱۰ پارامتر کیفی مربوط به ۲۴ سال جهت تعیین و ارزیابی مهم ترین پروسهی تاثیر گذار بر کیفیت آب رودخانه کارون در سه ایستگاه پل شالو، عباس پور و اهواز به ترتیب در قسمت بالا، میانی و پایین دست رودخانه کارون، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که رفتار منحنی های هیسترسیس بین دبی و پارامترهای کیفیت آب به صورت ساعتگرد، خطی و هشت شکل بوده، در حالی که در هر سه ایستگاه عمدهترین رفتار مربوط به الگوی ساعتگرد بوده است.