مقاله اثر نوع ارزشيابي (توصيفي- سنتي) بر جو كلاس، ويژگي هاي عاطفي و خلاقيت دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر نوع ارزشيابي (توصيفي- سنتي) بر جو كلاس، ويژگي هاي عاطفي و خلاقيت دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله توصيفي
مقاله سنتي
مقاله جو كلاس درس
مقاله ويژگي هاي عاطفي
مقاله خلاقيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ماهر فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي مطالعه حاضر، بررسي اثر شيوه ارزشيابي بر جو كلاس، ويژگي هاي عاطفي و خلاقيت دانش آموزان در دوره ابتدايي بود. به اين منظور ۴۸۰ دانش آموز (۲۴۰ نفر از كلاس هاي ارزشيابي توصيفي و ۲۴۰ نفر متعلق به كلاس هاي ارزشيابي سنتي) پايه سوم ابتدايي با روش نمونه گيري تصادفي (مورگان، ۱۹۷۰) از استان چهارمحال و بختياري انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري عبارت بودند از: آزمون شاخص زندگي كلاس درس (جانسون و جانسون، ۱۹۸۳)، پرسش نامه كيفيت زندگي در مدرسه (آينلي و بورك، ۱۹۹۲) و آزمون تصويري تفكر خلاق تورنس (فرمB ). نتايج نشان داد كه: بين آزمودني هاي دو گروه (طرح ارزشيابي توصيفي) و ارزشيابي سنتي از نظر متغيرهاي جو كلاسي (آموزش مشاركتي، فردگرايانه، رقابتي، انصاف در نمره دهي، بيگانگي از مدرسه، همبستگي كلاسي و حمايت اجتماعي)، متغيرهاي مربوط به ويژگي هاي عاطفي دانش آموزان (رضايت كلي از مدرسه، عاطفه منفي، رابطه با معلم، همبستگي اجتماعي، فرصت، موفقيت، ماجرا) و نيز نمره هاي خلاقيت دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.