مقاله اثر نوع تغذيه نيتروژني بر پيري برگ برنج (رقم طارم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر نوع تغذيه نيتروژني بر پيري برگ برنج (رقم طارم)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله نيترات
مقاله آمونيوم
مقاله پيري برگ
مقاله آنزيم هاي اکسيداتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حدادچي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يون هاي نيترات و آمونيوم دو شکل اصلي نيتروژن هستند که به وسيله گياهان جذب مي شوند اما از نظر اثر بر رشد و ترکيب شيميايي گياه با هم متفاوت هستند. در اين تحقيق، اثر نوع تغذيه بر رشد و پيري برگ هاي برنج در سطح بيوشيميايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي ها نشان داد که مقدار وزن تر و خشک گياه، مقدار کلروفيل کل، سرعت واکنش هيل، مقدار پروتئين محلول و فعاليت ويژه آنزيم پراکسيداز در گياهاني که با نيترات تغذيه مي شدند به طور معني داري از گياهان تغذيه شده با آمونيوم كمتر بود. بالعکس، نسبت کلروفيل a به کلروفيل b و فعاليت ويژه آنزيم سوپراکسيدديسموتاز در اين گياهان بيشتر از گياهاني بود که با آمونيوم تغذيه مي شدند. با توجه به عدم مشاهده اختلاف معني دار در ميزان پراکسيداسيون ليپيد تحت تيمارهاي مختلف نيتروژن در برگ گياهان برنج، اين نتيجه به دست مي آيد که نوع تغذيه نيتروژني نمي تواند سبب القاي استرس اکسيداتيو در برگ گياه برنج شود اما مي تواند سبب کاهش شاخص هاي رشد مانند وزن تر و خشک، مقدار کلروفيل و پروتئين در گياهان برنج تغذيه شده با نيترات گردد.