سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا نوده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز,
سعید زهتاب سلماسی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عادل دباغ محمدی نسب – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

نعناع فلفلی گیاهی از تیره نعناعیان است که در صنایع بهداشتی و داروئی مصارف وسیعی دارد . در این بررسی اثر مقدار کود نیترو ژنی در ۴ سطح (۴۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار) و دو نوع کود نیتروژنه (اوره و نیترات آمونیوم ) به صورت آزمایش فا کتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار بر روی گیاه نعناع فلفلی مورد بررسی قرار گرفت . در هر کدام از تیمارها ک ود نیترو ژنیف ۱/۳ هنگام شروع رشد بهاره، ۱/۳ در مرحله گسترش شاخ و برگ و مابقی بعد از اولین برداشت استفاده شد . نتایج حاصله نشان داد که با افزایش مقدار دو نوع کود نیترو ژنه عمل کرد تر و خشک در هر دو چین اول و دوم به طور معنی داری افزایش می یابد. در مورد اسانس برگ و بوته گیاه و همچنین عم لکرد اسانس فقط نوع کود اثر معنی داری داشت، بطور یکهکود نیتراتی (نیترات آمونیوم) بیشتر از کود اوره روی عملکرد ماده مؤثره این گیاه اثرگذار بود و عمل کرد اسانس آن را افزایش داد . در نهایت می توان اظهار داشت ک ه میزان ١٦٠ کیلوگرم در هکتار کود نیتراتی برای بالا بردن عملکرد ماده مؤثره گیاه نعناع فلفلی مناسب است.