سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اباذر اسمعلی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر انواع مختلف استفاده از اراضی در فرسایش خاک و تعیین درجه شدت و مقدار آن در منطقه قره شیران اردبیل، وضعیت چهار نوع کاربری کشاورزی، مرتع، باغات و درختزار و اراضی غیر تولیدی مورد مطالعه قرار گرته است . به منظور بررسی دقیق تر تاثیر کاربری، چهار نوع اصلی فرسایش آبی موچمود در منطقه شامل : فرسایش سطحی، شیاری، آبراهه ای و کنار رودخانه ای تشخیص داده شده و نقشه سیمای فرسایش آبی موجود در منطقه تهیه شد . سپس در دو مقطع زمانی ۱۳۴۷ و ۱۳۸۵ بررسی و مطالعات لازم جهت کمی سازی تاثیر انواع استفاده از اراضی بر توسعه و شدت انواع فرسایشهای آبی منطقه، از طریق مطالعات آماری و تکنیک GIS و RS به انجام رسید . نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات کاربری اراضی در طی ۳۸ سال گذشته عمدتا در جهت تبدیل اراضی مرتغی به کشاورزی بوده که این امر تغییرات قابل ملاحظه ای را در شکل و تنوع انواع فرسایش آبی به وجود آروده است . بهطوریکه کاربری کشاورزی در نهایت موجب افزایش فرسایش و تولید رسوب منطقه شده است . بدین جهت به منظور حفاظت خا ک و توسعه پایداری منابع اراضی لازم است ضمن تهیه نقشه های قابلیت اراضی بر نوع اصتفاده از اراضی نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد تا از تبدیلبیرویه مراتع به اراضی کشاورزی جلوگیری شود . ضمنا رعایت اصول صحیح زراعت دیم و آبی از قبیل عدم ش خم در جهت شیب، گذاشتن بقایای گیاهی در سطح زمین، رعایت اصول به زراعی و استفاده مناسب از کود قابل توصیه میباشد.