مقاله اثر نيتروژن بر عملکرد دانه و درصد اسانس توده هاي بومي زيره سبز (.Cuminum cyminum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر نيتروژن بر عملکرد دانه و درصد اسانس توده هاي بومي زيره سبز (.Cuminum cyminum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيره سبز
مقاله نيتروژن
مقاله توده بومي
مقاله عملکرد
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات سطوح نيتروژن و توده هاي بومي بر رشد و عملکرد توده هاي بومي زيره سبز در ايستگاه تحقيقات اسماعيل آباد قزوين آزمايشي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ انجام شد. سطوح نيتروژن شامل ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کيلو گرم در هکتار (از منبع اوره) و سطوح رقم شامل توده بومي سبزوار، بجنورد و اسفراين به عنوان تيمارهاي آزمايش بر گياه زيره سبز مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد که در مورد صفات عملکرد دانه، درصد و عملکرد اسانس و شاخص برداشت، توده بومي اسفراين به ترتيب با ۷۶۵٫۶ کيلوگرم در هکتار، ۲٫۵۲ درصد، ۱۹٫۲۲ کيلوگرم در هکتار و ۴۵٫۲۵ درصد اثر معني داري داشت. مشاهده نتايج نشان داد که توده بومي اسفراين در بيشتر صفات مورد بررسي برتر بود. اثر توده هاي بومي مختلف بر صفات مورد اندازه گيري گياه زيره سبز بيشتر از سطوح متفاوت نيتروژن بود. برهمکنش نيتروژن و توده بومي در مورد بسياري از صفات معني دار بود. توده بومي اسفراين با کاربرد ۱۲۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار بالاترين عملکرد بيولوژيک و عملکرد اسانس را به ترتيب با ۲۰۱۰٫۹ و ۲۰٫۸۶ کيلوگرم در هکتار توليد کرد.