مقاله اثر نيروي محوري روي رفتار اتصال خمشي با صفحه انتهايي بلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۴۱۳ تا ۴۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر نيروي محوري روي رفتار اتصال خمشي با صفحه انتهايي بلند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتصالات خمشي
مقاله صفحه انتهايي بلند
مقاله اجزاء محدود غيرخطي
مقاله بارگذاري محوري
مقاله مود گسيختگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شميم ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رفتار يکي از اشکال اتصال خمشي با صفحه انتهايي بلند با چهار پيچ و بدون سخت کننده، به روش اجزا محدود تحت اثر بار محوري، ارزيابي و بررسي شده است. در مدل اجزا محدود تمامي اثرات غير خطي شامل رفتار مصالح و هندسه در نظر گرفته شده است. به اين منظور مطالعه روي رفتار اتصال تحت ترکيب بارهاي ذکر شده (نيروي محوري و لنگر خمشي) صورت گرفته و منحني هاي اندرکنش نيروي محوري-لنگر خمشي ترسيم گرديد. ملاحظه گرديد که وجود نيروي محوري با ميزان کم هم (نسبت به نيروي تسليم مقطع تير)، مي تواند موجب تغيير در مود گسيختگي اتصال و در نتيجه تغيير در ظرفيت خمشي پيش بيني شده اتصال شود. همچنين ملاحظه گرديد که شکل عمومي نمودار اندرکنش نيروي محوري-لنگر خمشي تابع ابعادبندي اتصال نمي باشد.