سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه مهسا کارآموزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
داریوش مظاهری – استاد دانشگاه تهران
عزیز فومن اجیرلو – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر
مهران غیبی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای این آزمایش در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان، طراحی و اجرا گردید . این بررسی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت . در کرت ها ی اصلی اثر نیتروژن (A1=0 ،A2=50 ،A3=100 و A4=150) و در کرت های فرعی اثر رقم (B3=Speed Feed ،B2=KFS4 ،B1=LFS45) بررسی شدند. با مصرف ۱۵۰Kgha^-1 ن یتروژن خالص بیشترین ماده خشک (۱۵/۸ تن در هکتار ) تولید شد . با افزایش مصرف نیتروژن شاخص سطح برگ و سرعت رشد گیاه به طور معنی داری افزایش یافت ولی افزایش سرعت رشد نسبی معنی دار نبود. بیشترین شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه و سرعت نسبی رشد (به ترتیب ۶/۵۶، ۲۷/۴۳ و ۰/۳۳۹ واحد) در این تیمار به دست آمد، کمترین اندازه نیز به ترتیب با ۳/۳۳، ۱۹/۰۸ و ۰/۲۹۸۶ واحد در تیمار بدون مصرف نیتروژن اندازه گیری شد. رقم LFS45 که با ۱۷/۶ واحد بیشترین عملکرد ماده خشک را داشت و در رتبه دوم رقم اسپیدفید قابل توصیه است.