سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد اکبری نیا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
محمد علی افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مجید ولد آبادی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و میزان اسانس اندام های هوایی توده های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در مراحل قبل از گلدهی، ۵۰ درصد گلدهی ، گلدهی کامل ، شروع میوه دهی ، ۵۰ درصد میوه دهی و رسیدگی کامل میوه ، آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش کشاورزی قزوین اجرا گردید . طرح آزمایشی مورد استفاده طر ح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار بود. سطوح نیتروژن شامل ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کیلو گرم در هکتار در کرت های اصلی و بذور محلی اسفراین ، بجنورد و سبزوار در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد بیشترین میزان اسانس اندامهای هوایی گیاه در مراحل قبل از گلدهی ، ۵۰ درصد گلدهی و گلدهی کامل با کاربرد ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و به ترتیب برابر ۰/۵۱، ۰/۶ و ۱/۵۲ درصد به دست آمد که در مقایسه با کاربرد سطوح دیگر نیتروژن بالاتر بود. میزان اسانس بذر محلی بجنورد در مراحل فوق به ترتیب با ۰/۴۶، ۰/۵۲، و ۱/۳۹ درصد و بالاتر از بذور دیگر بود . بیشترین میزان اسانس در مراحل شروع میوه دهی ، ۵۰ درصد میوه دهی و رسیدگی کامل میوه به ترتیب ۱/۶۷، ۲/۲۴، و ۲/۵۴ درصد با کاربرد ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد و از سطوح دیگر نیتروژن بکار رفته بالاتر بود. بذر محلی اسفراین در مراحل فوق به ترتیب با ۱/۵۹، ۲/۳۱، و ۲/۵۲ درصد بالاترین میزان اسانس را با کاربرد ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در بین بذور دیگر داشت.