سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج
بهرام اندرزیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر نیتروژن بر عملکرد گندم در شرایط تنش گرمایی و تنش خشکی پایان دوره رشد، در خوزستان در شرایط گلخانه به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. فاکتور درجه دما در کرت های اصلی در دو سطح شامل تیمار بدون تنش گرمایی و تیمار تنش گرمایی بود. ترکیب های مختلف آ بیاری (در ۴ سطح شامل ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد آبیاری کامل ) و کود نیتروژن (در ۳ سطح شامل ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار ) به صورت فاک توریل در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش گرمای پایان دوره رشد با کاهش تعداد دانه در سنبله و کاهش وزن دانه باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه گردید . در شرایط تنش گرما نسبت به شرایط بدون تنش گرما ، عملکرد دانه ۲۳ درصد کاهش یافت . تنش خشکی پایان دوره رشد، هم در شرایط بدون تنش گرما و هم در شرایط تنش گرمایی از طریق کاهش تعداد دانه در سنبله و کاهش وزن دانه باعث کاهش عملکرد دانه شد؛ ولی تاثیر تنش خشکی بر کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش گرما بیشتر از شرایط بدون تنش گرما بود. مصرف نیتروژن بیشتر چه در شرایط بدو ن تنش گرما و خشکی و چه در شرایط دارای تنش ، باعث افزایش عملکرد دانه گردید؛ ولی زمانی که تنش خشکی خیلی شدید بود ، افزایش نیتروژن تأثیری بر افزایش عملکرد دانه نداشت.