سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه مهسا کارآموزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
امین باقی زاده – استادیار مرکز بین المللی علوم محیطی کرمان
مهران غیبی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
علی رضا کارآموزیان – کارشناس زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر کیفیت علوفه سه رقم سورگوم ، آزمایشی در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در ۴ تکرار انجام گرفت . در کرت های اصلی سطوح مختلف نیتروژن (A1=0 ،A2=50 ،A3=100 ،A4=150 کیلوگرم در هکتار(و در کرت های فرعی ارقام (B3=Speed Feed ،B2=KFS4 ،B1=LFS45) منظور شدند. مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص با تولید ۱۵/۸ تن در هکتار ماده خشک ، بیشترین میزان قند ، پروتئین، سدیم، کلسیم و پتاسیم را به ترتیب با ۷۳/۱، ۱۰۱/۸، ۱/۸۵، ۶۶۹/۸ و ۶۰/۰ (همه میلی گرم در یک گرم وزن خشک در متر مربع ) به خود اختصاص داد . رقم LFS45 با تولید ۱۷/۶ تن در هکتار ماده خشک بیشترین عملکرد را دارا بود . این رقم گرچه در بعضی از صفات کیفی از جمله قند برگ و ساقه ، پروتئین ساقه و کلسیم برگ ، برتر نبود ولی به دلیل دارا بودن عملکرد وزن خشک ، از عملکرد قند ، پروتئین و میزان کل سدیم، پتاسیم و کلسیم بیشتر برخوردار بود. رقم Speed Feed در رتبه دوم قرار داشت.