سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نازیلا خرسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
فرشید نوربخش – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شریعتمداری – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه کشاورزی پایدار در جهت حفظ مواد آلی خاک از طریق بقایای گیاهی یک استراتژیک حیاتی به شمار می رود، به خصوص حفظ مواد آلی در مناطق خشک از ضروریات است. در این ارتباط، مالپاسی و همکاران (۲۰۰۰) با انجام آزمایشی جهت تعیین تاثیر بقایای ریشه گیاهان چاودار ویولاف بر معدنی شدن خالص نیتروژن، در زمانهای ۷، ۱۴، ۲۸، ۵۶، ۸۴ و ۱۲۲ روز بعد از شروع آزمایش مشاهده کردند که تمام تیمارها در طی ۵۶ رو اول، افزایش در معدنی شدن خالص نیتروژن را نشان میدهند. بعد از ۵۶ روز اول، افزایش در معدنی شدن خالص نیتروژنن را نشان می دهد، بعد از ۵۶ روز اول، معدنی شدن خالص نیتروژن در نمونه شاهد ثابت ماند، درحالیکه درمعدنی شدن نیتروژن در تیمارهای که ریشه دریافت کرده بودند ادامه یافت [۲]. رکوس و همکارن (۱۹۹۵) با بررسی اثر غلظت های اولیه نیتروژن معدنی (۱۰، ۳۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ میلی گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک) بر تجزیه بقایای گیاه ذرت در شرایط هوازی و تحت شرایط انکوباسیون در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲۵ روز دریافتند که در شروع معدنی شدن نمونه های خاک تیمار شده با ۱۰ و ۳۰ میلی گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک، میزان نیتروژن معدنی به طور کامل ناپدید شد، که سبب کاهش سرعت معدنی شدن کربن در مقایسه با خاکهای تیمار شده با ۸۰، ۶۰ و ۱۰۰ میلی گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک درشروع آزمایش شد[۴]. رکوس و همکاران (۱۹۹۵) دریافتد زمانی که نیاز تجزیه کنندگان خاک، توسط میزان نیتروژن بقایا و نیتروژن خاک برآورده نشده باشد، حضور نیتروژن در دسترس، سینتیک تجزیه بقایای گیاهی، بخصوص بقایای با نسبت C/N بالا مانند غلات را کنترل می کند [۴].
ترینسوتروت و همکاران (۲۰۰۰) با بررسی تاثیر خصوصیات بیو شیمیایی ۴۷ نوع از بقایای گیاهی در طی انکوباسیون تحت شرایط عدم محدودیت نیتروژن خاک، در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد دریافتند که دینامیک نیتروژنمعدنی عمدتا با غلظت نیتروژن آلی بقایا و نسبت C/N آنها در ارتباط است [۵].
کیومارا و کابررا (۱۹۹۵) با بررسی معدنی شدن کربننیتروژن ساقه و برگ مجزا و مخلوط ساقه وبرگ گندم، چاودار، یولاف و شبدر قرمز در یک خاک شنی لومی، بعد از انکوباسیون در۲۵ درجه سانتیگراد و به مدت ۱۶۰روز نشان دادند که دینامیکمعدنی شدن کربن و نیتروژن در مخلوط ساقه و برگ از الگوی معدنی شدن برگ و ساقه مجزا، متفاوت است. این نتایج نشان داد که یک بر هم کنش قوی بین ساقه و برگ در مراحل اولیه تجزیه وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر دسترسی به نیتروژن معدنی در یک خاک آهکی بر سینتیک معدنی شدن – ایموبیلیزاسیون خالص نیتروژن در خاک های تیمار شده با بقایای اندام هوایی و ریشه ذرت تحت شرایط آزمایشگاهی می باشد.