سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن جلیله وند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرانک کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احمد اکبری نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

ریحان از جمله گیاهان دارویی است که در طب سنتی ایران و اکثر نقاط جهان کاربرد داشته است . به منظور بررسی اثر سطوح کود نیتروژن و تراکم بر موسیلاژ و برخی عناصر معدنی بذر گیاه دارویی ریحان آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان قزوین اجرا گردید . طرح آزمایشی مورد استفاده اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود که کود نیتروژن در چهار سطح (۱۲۰، ۹۰، ۶۰، ۳۰) کیل وگرم در هکتار در کرت های اصلی و تراکم بوته در سه سطح (۳۰، ۲۰، ۱۰) بوته در مترمربع در کرت های فرعی قرار گرفت. در این آزمایش صفات درصد موسیلاژ، عملکرد موسیلاژ، درصد نیتروژن بذر، درصد پروتئین خام بذر و درصد فسفر بذر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سطوح نیتروژن تاثیر معنی داری را بر روی کلیه صفات مورد بررسی و تراکم بوته تاثیر معنی داری را بر روی صفات عملکرد موسیلاژ ، درصد نیتروژن بذر و درصد پروتئین خام بذرداشته است. افزایش تراکم بوته موجب افزایش عملکرد موسیلاژ ، درصد نیتروژن بذر ، درصد فسفر بذر و درصد پروتئین خام بذر گردید . بالاترین عملکرد موسیلاژ، درصد پروتئین خام و درصد فسفر بذر با کاربرد ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بالاترین درصد موسیلاژ با کاربرد ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بالاترین درصد نیتروژن بذر با کاربرد ۳۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد.