سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج
سید عطاء اله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی خوزستان و منابع طبیعی رامین
ابراهیم ادهمی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین اثر نیترو ژن بر عملکرد دانه و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در شرایط تنش خشکی ، در خوزستان اجرا شد . آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. عامل آبیاری در دو سطح شامل ۴۰ درصد آبیاری کامل و ۱۰۰ درصد آبیاری کامل و عامل کودی نیتروژن در سه سطح شامل ۸۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ، اعمال گردید . نتایج نشان داد که آبیاری کامل باعث افزایش عملکرد دانه گردید؛ ولی باعث کاهش انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه شد. با افزایش مصرف نیتروژن، عملکرد دانه و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه بطور معنی داری افزایش یافت.