سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب گلوانی – پژوهشکده لیزر و اپتیک،تهران
رضا رضایی نصیرآباد – پژوهشکده لیزر و اپتیک، تهران
رسول صدیقی بنابی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
حسین لطفی – دانشکده فنی و مهندسی بناب، دانشگاه تبریز، بناب

چکیده:

در یک فرایند بی دررو، تحول یک حباب سونولومینسانسی متحرک مطالعه و اثر نیروهای هیدرودینامیکی در حرکت انتقالی حباب بررسی شده است. محاسبات عددی نشان میدهد که در لحظه فرو ریزش حباب، افزایش نیروی جرم افزوده باعث شتاب در حرکت انتقالی حباب می شود. این نیرو با افزایش دامنه فشار تحریکی افزایش یافته و تکانه بزرگتری را به حباب وارد میکند.