سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمهدی اجلالی – مدیر عامل شرکت ایران ذوب
محمود رضایی – کارشناس متالورژی شرکت مهندسی روهیناط
مهدی گلمکانی – کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه شرکت ایران ذوب
مهدی علیزاده – کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه شرکت ایران ذوب

چکیده:

عمدتاً یکی از راه های بهبود خواص فولادهای مقاوم به حـرارت افـزودن عناصـر آلیـاژی کاربیدزاسـت . یکـی از مهمترین این عناصر نیوبیوم است . مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهنـ د کـه حـضـور نیوبیـوم مـی توانـد باعث افزایش استحکام در فولادهای نسوز گردد که این مسئله هم در دماهای بالا و هم در دماهای پاییـــن صادق است . در تحقیق حاضر بــا انجام آزمـای شهـای کـشش، ضربــــه و متـالوگرافــی بـه بررسـی حـضور نیوبیـوم در فولادهای نسوز گریـــد ) DIN 1.4837 ) HH پرداخته شده است . نتایج این تحقیـق مؤیـد آن اسـت کـه حـضور نیوبیوم در فولاد نسوز فوق باعث ریز شدن ساختار میکروسکوپی شده و استحکام افزایش مییابد .