سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا عدالت پیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
جلال امرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
مصطفی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

بذرور پیش تیمار شده (شاهد، نیترات پتاسیم و کلرید سدیم) ذرت ،(Zea mays L.)، رقم SC704 ، به منظور بررسی میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه در پتانسیل های آبی (۰، ۰/۳-، ۰/۶-، ۰/۹-، و ۱/۲- مگاپاسکال) مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه تحت تاثیر پتانسیل های اسمزی و تعیین بهترین تیمار مدت (پیش تیمار) برای شرایط تنش بود. نتایج حاکی از تاخیر جوانه زنی با کاهش پتانسیل بود . درصد جوانه زنی ، طول ریشه چه و ساقه چه در بذرو پیش تیمار شده بیشتر بود اما میانگین زمان جوانه زنی و درصد جوانه های غیر نرمال در بذور پیش تیمار شده نسبت به شاهد در پتانسیل های آبی یکسان کمتر بود . بذر های پیش ت یمار شده قادر به جوانه زنی در تمام غلظت های محلول کلرید سدیم بودند اما در بذور غیرپرایم در پتانسیل آبی ۱/۲- مگاپاسکال جوانه زنی مشاهده نشد. اثر بازدارندگی کلرید سدیم بر رشد گیاهچه کمتر از جوانه زنی بود . در مجموع پیش تیمار بذر جوانه زنی و رشد گیاهچه را تحت تنش شوری افزایش داد.