مقاله اثر هسپرتين بر سطح سرمي آنزيم هاي آسپارتات و آلانين آمينو ترانسفراز و سطح کبدي و قلبي مالون دي آلدئيد در موش صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر هسپرتين بر سطح سرمي آنزيم هاي آسپارتات و آلانين آمينو ترانسفراز و سطح کبدي و قلبي مالون دي آلدئيد در موش صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسسپرتين
مقاله ديابت قندي
مقاله آمينوترانسفراز
مقاله مالون دي آلدئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نارنجكار جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ديابت قندي با افزايش ميزان مالون دي آلدئيد به عنوان شاخص استرس اکسيداتيو و افزايش سطح سرمي آنزيم هاي بافتي نظير آسپارتات وآلانين آمينوترانسفراز ناشر از آسيب بافتي مشخص مي شود. با توجه به اثر ضدديابتي هسپرتين، هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي اثر اين ماده بر سطح اين فاكتور ها در حالت ديابت است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، موش هاي صحرايي نر در گروه هاي ۳۲ تايي کنترل، کنترل تحت تيمار، ديابتي و ديابتي تحت تيمار تقسيم شدند. براي القا ديابت، استرپتوزوسين با دوز ۶۰ mg/kg به صورت داخل صفاقي تزريق شد. هسپرتين با دوز ۱۰ mg/kg براي مدت چهار هفته به طور روزانه يک هفته پس از شروع کار تجويز شد. سطح سرمي آسپارتات وآلانين آمينوترانسفراز قبل و در انتهاي كار اندازه گيري شد؛ به علاوه سطح مالون دي آلدئيد در دو بافت قلب و کبد اندازه گيري شد.
نتايج: افزايشي معنادار در سطح سرمي آسپارتات و آلانين آمينوترانسفراز در موش هاي ديابتي مشاهده شد (p<0.05-0.01) و درمان با هسپرتين تنها سطح سرمي آلانين آمينوترانسفراز را در حد معنادار کم کرد (p<0.05)؛ به علاوه، حالت ديابت، افزايش سطح مالون دي آلدئيد در دو بافت قلب و کبد را سبب شد (p<0.01) و درمان با هسپرتين سطح مالون دي آلدئيد را در اين دو بافت در حدي معني دار کاهش داد .(p<0.05)
نتيجه گيري: درمان با هسپرتين مي تواند سطح سرمي آلانين آمينو ترانسفراز و همچنين استرس اکسيداتيو را کاهش دهد که با سطح بافتي کمتر مالون دي آلدئيد در دو بافت قلب و کبد مشخص مي شود.