مقاله اثر هشت هفته تمرين هاي دايره اي بر بيان ژن AGRP لنفوسيت کشتي گيران تمرين کرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: اثر هشت هفته تمرين هاي دايره اي بر بيان ژن AGRP لنفوسيت کشتي گيران تمرين کرده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله AGRP
مقاله کشتي
مقاله تمرين دايره اي
مقاله بيان ژن
مقاله اشتها semi quantitative RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدلمير امير
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نياكي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: پروتئين وابسته به آگوتي(AGRP) يک پپتيد اشتها آور قوي است که به ميزان زيادي از بخش مياني هسته هاي کماني هيپوتالاموس ترشح مي شود و در کنترل مرکزي دريافت غذا و اشتها نقشي مهم دارد. مشخص شده که اين پپتيد در کنترل وزن انسان نقش بسزايي ايفا مي کند و سطوح پلاسمايي آن در شرايط گرسنگي و چاقي افزايش مي يابد. هدف تحقيق حاضر، بررسي يک دوره تمرين بي هوازي دايره اي بر بيان ژن AGRP لنفوسيت کشتي گيران تمرين کرده بود.
مواد و روش ها: بدين منظور تعداد ده نفر کشتي گير تمرين کرده انتخاب شدند و هشت هفته تمرين دايره اي مبتني بر فنون کشتي را بر اساس پروتکل محققان انجام دادند. ۴۸ ساعت قبل و بعد از آخرين جلسه تمريني از آنها در حالت ناشتا خونگيري شد و پس از جداسازي لنفوسيت ها، بيان ژن  AGRPبه روشsemi quantitative RT-PCR اندازه گيري شد.
يافته ها: مشخص شد که هشت هفته تمرين دايره اي موجب افزايش معني دار بيان ژن AGRP لنفوسيت آزمودني ها شد .(p<0.05)
نتيجه گيري: به نظرمي رسد که افزايش بيان ژن AGRP لنفوسيت مي تواند در راستاي افزايش بيان اين پپتيد در هيپوتالاموس و در پاسخ به تعادل منفي انرژي ناشي از تمرين دايره اي، براي افزايش اشتها به منظور جبران منابع انرژي بدن آزمودني ها باشد.