سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا خرمند – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران
مصطفی صحرایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران
نادر سلحشور – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران

چکیده:

در این مقاله دوپایایی نوری برای یک سیستم اتمی سه ترازه در پیکربندی نوع Λ واقع در یک کاواک حلقوی نوری مورد مطالعه قرار می گیرد . اثر همدوسـی ناشـی از گسیل خودبخود ) ) SGC و شدت میدان کوپل کننده بر دوپایایی نوری بررسی می شود . نشان داده می شود که تداخل کوانتومی ناشی از گسیل خودبخود،دوپایایی نوری راتحت تاثیر قرار داده و با افزایش آن دوپایایی نوری ضعیف تر می شود