سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سحر احمدی پناه – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
مصطفی صحرایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
محمد محمودی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

دراین مقاله اثرهمدوستی ناشی از گسیل خودبخود SGC) درطیف گسیلی حاصل ازیک اتم سه ترازی نوع Λ واقع دربلور فوتونیک هم گن بررسی می شود اثر تداخل کوانتومی و پهنای گاف باند فوتونیکی درطیف گسیلی بحث می شود نشان داده می شود که با انتخاب مناسب پارامترهای اتمی و طیف گسیلی به طور کامل حذف می شود .