سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ملک ثابت – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,
علی ماهور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
فرهاد رجالی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک آب تهران
علی مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

قارچ های میکوریز از نوع Arbuscular mycorrhiza یا AM با گیاهان زراعی همزیستی ایجاد کرده و سبب بهبود جذب برخی عناصر غذایی ودر نتیجه افزایش رشد می شوند. در این تحقیق، پتانسیل چند گونه قارچ AM بر خصوصیات رشد رشد دو رقم ذر ت مورد ارزیابی قرار گرفت . اثر ار قام ذرت در دو سطح رقم سنیگل کراس ٧٠٠ (کرج) و سنیگل کراس ٧٠٤ و اثر گونه های میکوریزای در ٥ سطح شامل G.intraradices, و G. mosseae canda, G. mosseae iran و G.etunicatum و تیمار شاهد (بدون تلقیح ) در یک طرح کامل تصادفی در چهار تکرار بررسی شد . نتایج آزمایش نشان د اده که اثر تمام گونه های مختلف قارچ م یکوریزا آربوس کولار نسبت به تمیار شاهد بر تمام صفات مورد بررسی جز وزن خ شک تاج گل، تعداد برگ در بوته و تعداد برگ باز از نظر آماری معنی دار بود . می باشد در بررسی کاربرد ارقام ٧٠٠ و ٧٠٤ بر روی صفات فوق الذ کر بجز تعداد برگ ها ی بوته در این آزمایش مشخص شد که در سطح ١% بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد.