سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب اله نادیان – استادیار مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین – دانشگاه شهید چ
سیروس جعفری – دانشجوی دکترای خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

قارچ های Arbuscular-mycorrhizal (AM ) Fungi از مهمترین قارچ های اندومیکوریز می باشند که با بسیاری از گیاهان ارتباط همزیستی برقرار می نمایند . بیشترین اثر مفید این همزیستی
افزایش جذب عناصر غذائی ( به خصوص فسفر ) وً نتیجتا رشد بیشتر گیاه میزبان می باشد . قارچ های میکوریزا نیز قادرند تنش های محیطی نظیر کم آبی (۴) ، امراض و آفات (۲) و تراکم خاک (۳) را کاهش دهند .
در زمینه ارتباط همزیستی میکوریزا با نیشکر اطلاعات زیادی در دست نیست . ًاخیرا دریک آزمایش گلدانی در استرالیا اثر همزیستی قارچهای میکوریز بر روی رشد گیاه نیشکر مطالعه شده است (۱) نتایج حاصل نشان داد که تلقیح نیشکر با قارچ های میکوریز باعث افزایش رشد نیشکر در مقایسه با گیاهان شاهد گردید . با توجه به مطالب فوق یک آزمایش با هدف بررسی امکان ارتباط همزیستی قارچ های میکوریز با گیاه نیشکر تحت شرایط آب هوائی خوزستان و تاثیر این تلقیح بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاه نیشکر به مرحله اجرا در آمد