سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم علی پور – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدحسن ساوجی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

وجود توانایی بالای فیلترهای ولترا ١ در توصیف بسیاری از ویژگی های غیرخطی سیگنال صحبت و کارایی خوب آنها در بسیاری از کاربردهای پردازش صحبت توجه اندکی به استفاده از این فیلترها در کدگذاری صحبت شده است. این موضوع هدف اصلی ما از پژوهشی است که پیش از این برخی از نتایج آن مربوط به استفاده از فیلترهای وفقی درجه دو ٢ در چارچوب تکنیکADPCM٣ با پیش بینی وفقی پیشرو ٤(APF) و پسرو ٥ (APB)گزارش شده است. در اینجا در ادامه بررسی های انجام شده برروی کدگذارADPCM با پیش بینی پسرو
روشی برای کاهش اثر نویز چندی کردن برروی کیفیت نهایی سیگنال بازسازی شده با هموار کردن این نویز پیشنهاد می شود. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهند که هموار کردن نویز براساس دو معیارSNR و SNRتکه ای ٦ (SEGSNR) باعث بهبود خوبی در کیفیتنهایی سیگنال بازسازی شده در هر دو حالت خطی و غیرخطی با طول متغیر می شود. این بهبود در عوض افزایش بسیار کمی در پیچیدگی الگوریتم ناشی از استفاده از فیلتر هموارساز به دست می آید.