سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد تهران،دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی مکا
بهار فیروزآبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

پره های ثابت و هادی یا توزیع کننده توربین های آبی بدلیل نقش کنترل دبی و هدایت جریان برای برخورد با زاویه مناسب بهچرخ توربین از اهمیت خاصی برخوردار هستند. اهمیت تحلیل جریان در این بخش از آنجا ناشی می شود که از یک طرف بررسی و تحلیل جریان در مجموعه توربین آبی با چنان ابعاد بزرگی به راحتی امکان پذیر نبوده و تحلیل یکپارچه آن جز با استفاده از شبکة حدود
چند میلیون سلول میسر نیست. از طرف دیگر تحلیل جداگانه هرقسمت چون توزیع کننده، بحث انتخاب هندسه مناسب را مطرح می سازد. در این مقاله جریان سه بعدی در داخل توزیع کننده توربین فرانسیس« گم » با استفاده از نرم افزار فلوئنت ( Fluent)تحلیلمی شود و نقش هندسه های مختلف در میدان جریان مطالعه می گردد. نتایج تحلیل عددی این مقاله با نتایج تجربی مدل آزمایشگاهی،« گم » اعتبار سنجی شده اند.