سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ضیاالدین شعاعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

زمین لغزه ها یکی از پدیده های طبیعی می باشند که در منابع طبیعی حامل نقش مهمی در فرسایش توده ای دارند بطور کلی در یک منطقه که سالهای متمادی دستخوش فرسایش طبیعی قرار دارد میزان فرسایش تابعی است از عوامل مختلف طبیعی نظیر نوع میزان و شدت بارندگی نوع خاکهای سطحی میزان رواناب ، توپوگرافی و مورفولوژی پوشش گیاهی و … این میزان با توجه به شدت تغییرات عوامل موثر تغییر نموده و لیدر یک فرایند درازمدت میزان فرسایش دارای یک متوسط نسبتا ثابت و قابل ارزیابی می باشد وقوع یک زمین لغزه بدلیل ایجاد شرایط جدید نظیر تغییر در نفوذ پذیری خاک بهم خوردن شرایط تعادلی ژئومورفولوژی منطقه از بین رفتن پوشش گیاهی و … باعث می گردد که علاوه بر فرسایش حجم عظیم خاک ناشی از حرکت اولیه در دراز مدت تغییرات قابل توجهی در فرسایش در منطقه ایجاد شود. براورد میزان فرسایش ناشی از زمین لغزه و مطالعه عوامل موثر در وقوع لغزشها دارای مکانیسم پیچیده تری می باشد بطور کلی شیب ها و دامنه ها در طول سالیان متمادی از نظر پایداری به یک حالت تعادل رسیده اند. بطور معمول وقوع یک زمین لغزه ناشی از تاثیرات عوامل خارجی می باشند که در یک دوزه زمان کوتاه باعث افزایش نیروهای ایجاد کننده زمین لغزه نظیر افزایش نیروهای برشی shear stress افزایش فشار عمودی normal stress و یا باعث کاهش نیروهای بازدارنده یک لغزش نظیر کاهش مقاومت مکانیکی خهاک کاهش نیروهای موثر effective stress و … می شوند.