مقاله اثر هيدروپرايمينگ بذر در بهبود جوانه زني و رشد گياهچه سورگوم شيرين تحت شرايط تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر هيدروپرايمينگ بذر در بهبود جوانه زني و رشد گياهچه سورگوم شيرين تحت شرايط تنش شوري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروپرايمينگ
مقاله تنش شوري
مقاله جوانه زني
مقاله سورگوم شيرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي پور ندا
جناب آقای / سرکار خانم: مجدم ماني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرايمينگ بذر تکنيکي است كه به واسطه آن بذور پيش از قرارگرفتن در بستر کشت، از لحاظ فيزيولوژيكي و بيوشيميايي آمادگي جوانه زني را به دست مي آورند. اين امر سبب تغييرات زيستي و فيزيولوژيكي زيادي در بذور و همچنين گياه حاصل از آن مي گردد، به طوري که نتيجه اين عمل در جوانه زني، استقرار اوليه گياه، زودرسي و افزايش كمي و كيفي محصول قابل مشاهده مي باشد. در اين مطالعه اثر هيدروپرايمينگ (آماده سازي بذر) بر جوانه زني و رشد بذور سورگوم شيرين رقم Sofra در شرايط تنش شوري مورد بررسي قرار گرفت . آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد واحد اهواز انجام شد. فاکتورهاي آزمايش شامل، سه سطح صفر (بدون پرايم)، ۱۲ و ۲۴ ساعت پرايم بذر با آب مقطر و پنج سطح شوري، صفر (شاهد)، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ ميلي مولار در ليتر نمک کلريد سديم بود. تجزيه واريانس داده هاي حاصل نشان داد که جوانه زني بذور سورگوم شيرين تحت تاثير سطوح مختلف شوري قرار گرفت و با افزايش سطح شوري درصد جوانه زني بذور کاهش يافت. نتايج نشان داد در بيشترين سطح شوري بذرهاي پرايم شده داراي درصد جوانه زني بالاتري نسبت به ساير بذور بودند. غلظت هاي بالاي نمک (۱۵۰ و۲۰۰ ميلي مولار در ليتر) موجب افزايش ميانگين زمان لازم جهت جوانه زني شد. سطوح بالاي شوري سبب کاهش طول ريشه چه و ساقه چه گرديد. با افزايش سطح شوري، وزن خشک ريشه چه و ساقه چه کاهش معني داري نشان داد و با وجود اينکه هيدروپرايمينگ بذور باعث تعديل اثرات تنش شوري شد اما اين کاهش از نظر آماري معني داري نبود.