مقاله اثر هيدروژن سولفيد بر فعاليت حرکتي ژژنوم موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر هيدروژن سولفيد بر فعاليت حرکتي ژژنوم موش سوري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروژن سولفيد
مقاله فعاليت حرکتي
مقاله روده کوچک
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گروندي ديويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نقش بيولوژيکي هيدروژن سولفيد روي عضله صاف بافت هاي عروقي و غيرعروقي تا حدودي متناقض بوده و شامل فعاليت هاي انقباضي و شل شدن مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين اثر هيدروژن سولفيد بر فعاليت حرکتي عضله صاف ژژنوم موش سوري انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از ۲۳ سر موش با يک زمينه ژنتيکي C57/BL6 به وزن هاي ۲۵-۲۰ گرم استفاده شد. ابتدا حيوانات بيهوش شدند و سپس به وسيله تزريق داخل صفاقي دوز بالاي سديم پنتوباربيتون (۸۰ mg/kg) کشته شدند. سپس قسمتي از ژوژنوم جدا شد و در محلول کربس گازدهي شده با اکسيژن؛ قرار گرفت. قطعات ژوژنوم جدا شده به طول تقريبي ۴ سانتي متر به طور افقي در حمام بافتي قرار گرفتند. فعاليت حرکتي بافتي به صورت تغييرات فشار از بخش آنالي توسط ترانسديوسر فشار اندازه گيري شد. اثرات سديم هيدروژن سولفيد در غلظت هاي مختلف (۳۰۰۰-۱۰۰ ميکرومول) به مدت ده دقيقه روي فعاليت حرکتي قطعات جدا شده بررسي گرديد.
يافته ها: کاربرد سديم هيدروژن سولفيد (پيش ساز هيدروژن سولفيد) در حمام بافت در حالت وابستگي به دوز، سبب مهار فعاليت حرکتي شد و تفاوت معني داري بين موش هاي داراي گيرنده وانلوئيدي و فاقد گيرنده وانلوئيدي مشاهده نشد. در حضور تترودوتوکسين (يک ميکرومول) سديم هيدروژن سولفيد سبب کاهش در تنوس پايه (n=5،P<0.05  و ۵/۱۹ درصد) و مهار انقباض حاصل از ۳۰ ميکرومول بتانکول و مهار انقباض حاصل از ۳۰ ميکرومول بتانکول (n=5،P<0.05  و ۵۵ درصد) گرديد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که هيدروژن سولفيد مهارکننده مهم فعاليت حرکتي در ژژنوم موش سوري است.