مقاله اثر هيپوليپيدميک و آنتي اکسيداني دانه گياه .Securigera securidaca L در موش هاي صحرايي تحت رژيم غذايي پر چرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر هيپوليپيدميک و آنتي اکسيداني دانه گياه .Securigera securidaca L در موش هاي صحرايي تحت رژيم غذايي پر چرب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکوريژرا سکوريداکا
مقاله هيپرليپيدمي
مقاله پراکسيداسيون ليپيد
مقاله آنتي اکسيدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آزاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علاف اكبري نگار
جناب آقای / سرکار خانم: زاخري آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: عندليب سينا
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي ديزجي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: قره باقري افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني حق جو امير
جناب آقای / سرکار خانم: فخرجو اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: گرجاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مقادير بالاي کلسترول سرم و غير نرمال بودن سطح سرمي ساير ليپيدها، از ريسک فاکتورهاي عمده آترواسکلروز و بيماريهاي قلبي و عروقي است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثر عصاره دانه هاي گياه سکوريژرا سکوريداکا بر روي ليپيد پروفايل و استرس اکسيداتيو ناشي از هيپرکلسترولمي است. 
روشها: موشهاي صحرايي ويستار نر به صورت تصادفي به ۶ گروه ۶ تايي تقسيم شدند. يک گروه تحت رژيم غذاي معمولي و ساير گروهها به منظور ايجاد وضعيت هيپرليپيدميک، به مدت ۳۶ روز تحت تغذيه با رژيم غذايي پر چرب قرار گرفتند. ۱۶ روز بعد از رژيم غذايي پرچرب  گروهها درمان، عصاره تام دانه گياه و يا لووستاتين را با دوزهاي مختلف به مدت ۲۰ روزبه صورت خوراکي دريافت نمودند. پس از طي اين مدت، سرم و پلاسما جهت اندازه گيري ليپيدها و انجام ساير آزمايشات بيوشيميايي جدا شد. جهت بررسي استرس اکسيداتيو کبد حيوانات نيز جدا شده و سيتوزول آن ها تهيه گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که درمان کوتاه مدت با عصاره هيدرو الکلي دانه گياه سکوريژرا سکوريداکا بطور موثري سطح تري گليسريد خون و LDL را بطور معني داري کاهش داد .(p<0.05) عصاره درمقايسه با اسيد اسکوربيک بصورت in vitro اثر انتي اکسيداني ضعيفي داشت و ضمنا فاقد اثر برروي فعاليت پارکسوناز و فعاليت آنتي اکسيداني تام سرمي بود. درحاليکه درمان با عصاره دانه گياه سکوريژرا سکوريداکا توانست غلطت مالون دي آلدهيد سرمي و بافتي را بصورت بسيار معني داري کاهش دهد.
نتيجه گيري: عصاره هيدروالکلي دانه گياه سکوريژرا سکوريداکا در حيوانات تحت رژيم غذايي پرچرب اثر هيپولپيدميک قابل توجهي داشت. علاوه بر اين عصاره دانه گياه پراکسيداسيون ليپيدي سرم و کبد حيوانات پرچرب را بطور سودمندي کاهش داد. اثر مهار پراکسيداسيون ليپيدي عصاره مستقل از اثر آنتي اکسيداني است.