مقاله اثر هيپوگليسميك چهار عصاره گياهي موثر بر آلفاگلوكوزيداز در موش سالم و ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر هيپوگليسميك چهار عصاره گياهي موثر بر آلفاگلوكوزيداز در موش سالم و ديابتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله آلفاگليكوزيداز
مقاله آويشن شيرازي
مقاله گال مازو
مقاله پوست پسته
مقاله برگ مورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسينيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فر فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت مليتوس به گروهي از اختلالات متابوليكي كربوهيدرات ها اطلاق مي شود كه در آنها گلوكز كمتر مصرف مي شود و ايجاد هيپرگليسمي  مي كند. هيپرگليسمي  پس از غذا عامل اصلي اختلالات ديابت نوع II مي باشد. يكي از راه هاي اصلي كنترل قند خون پس از غذا استفاده از مهاركننده هاي آلفاگلوكوزيداز مانند آكاربوز است كه با مهار اين آنزيم در روده مانع توليد مونوساكاريدها از دي ساكاريدها و جذب آنها مي شود.
روش: عصاره هاي مورد، آويشن شيرازي، مازو و پسته كه در مطالعه قبلي اثر مهاركنندگي شديدي (بيش از ۹۰%) بر آنزيم آلفاگلوكوزيداز نشان داده بودند به روش خيساندن (پركولاسيون) تهيه شدند. از عصاره حاصل به ميزان  mg/kg 1000 همراه با g/kg2 مالتوز به صورت داخل معدي به موش هاي سالم و ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تجويزشد. قند خون در زمان هاي صفر ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقيقه پس ازتجويز با استفاده از گلوكومتر تعيين شد.
يافته ها: مطالعه حاضر نشان داد كه عصاره هاي آبي آويشن شيرازي و مازو تاثير شديدي در كاهش قند خون در موش هاي ديابتي دارند (۰۰۰۱/۰ (P<ولي اين عصاره ها تاثيري بر كاهش قند خون پس از غذا در موش هاي سالم نداشتند (۰۵/۰P>) ميزان قند خون تا ۳۰ دقيقه پس از تجويز مالتوز در اين گروه بالا بود. عصاره پوست پسته نه در موش هاي سالم و نه ديابتي اثري بر كاهش قند خون پس از غذا نشان نداد. عصاره مورد نيز تاثير ناچيزي بر كاهش قند خون پس از غذا هم در موش سالم وهم ديابتي از خود نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج احتمال مي رود كه بتوان عصاره هاي مازو و آويشن شيرازي را براي كنترل قند خون پس از غذا در ديابتي هايي كه رژيم غذايي كنترل نشده دارند، بكار برد كه البته مطالعات بيشتري را مي طلبد.