مقاله اثر هيپوگليسميک عصاره اتانلي برگ تره کوهي (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) در موش هاي کوچک آزمايشگاهي سالم و ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر هيپوگليسميک عصاره اتانلي برگ تره کوهي (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) در موش هاي کوچک آزمايشگاهي سالم و ديابتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگ تره کوهي
مقاله هيپوگليسميا
مقاله بيماري ديابت
مقاله موش آزمايشگاهي
مقاله .Allium ampeloprasum L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلجي سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي پونه
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، اثر عصاره اتانلي برگ تره کوهي (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر وزن حيوان، کبد و کليه، سطح گلوکز و انسولين سرم موش هاي کوچک آزمايشگاهي سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين مورد بررسي قرار گرفت. حيوانات توسط تزريق درون صفاقي استرپتوزوتوسين (i.p،۱۷۵ mg/kg ) ديابتي شدند. عصاره اتانلي گياه در غلظت هاي ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن به مدت ۱۶ روز به روش درون صفاقي تيمار شدند. نمونه هاي خون از قلب حيوانات بعد از۱۶  روز جمع آوري گرديد. گروه هاي کنترل سالم و ديابتي، توسط سالين به عنوان حلال عصاره ها تيمار شدند. سطح گلوکز، انسولين سرم توسط کيت اندازه گيري شدند. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که عصاره اتانلي برگ تره کوهي تاثيري بر وزن حيوان، کبد و کليه موش هاي تيمار شده، ندارد. از طرف ديگر، عصاره اتانلي برگ گياه تره کوهي موجب کاهش گلوکز سرم و افزايش سطح انسولين سرم در موش هاي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين مي گردد. ترکيب شيميايي ماده قطبي موثر در عصاره اتانلي تره کوهي هنوز شناخته نشده است. داده هاي تحقيق حاضر دلالت بر وجود اثرات هيپوگليسميک گياه تره کوهي است. هر چند جزييات مکانيسم عمل اين گياه ناشناخته است و مطالعات بيوشيميايي و فارماکولوژيکي بيشتري جهت تاييد اثرات آن مورد نياز است.