سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پگاه مرادی دزفولی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
احمد بانکه ساز – عضو هیات علمی بخش تحقیقات ذرت موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ قبل از کاشت بذور لاین های اینبرد ذرت (شامل B73 بعنوان لاین مادری با نر عقیمی سیتوپلاسمی و Mo17 بعنوان لاین پدری) و تاریخ های مختلف کاشت والد پدری بر نحوه سبزشدن گیاهچه، روند رشدی هریک از والدین و تولید بذر هیبرید سینگل کراس، در فصل زراعی ۱۳۸۵ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. آزمایش به صورت کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گردید . کرتهای اصلی به تیمارهای آماده سازی قبل از کاشت بذور والدینی (هیدروپرایمینگ و شاهد ) اختصاص داشتند و کرتهای فرعی نیز شامل ۳ تاریخ کاشت والد پدری (b1= کشت همزمان دو والد، b2= کشت والد پدری بر اساس خروج ۲ سانتی متر از ریشه چه والد مادری b3= کشت والد پدری بر اساس خروج ۴ سانتی متر از ریشه چه والد مادری ) بودند. نتایج نشان داد که میزان سبز شدن گیاهچه برای بذور هیدروپرایم شده در مقایسه با شاهد بیشتر بو د. از سوی دیگر تاریخ کاشت b2 برای والد پدری برای دست یابی به همزمانی بین گرده افشانی و کاکل دهی لاین های والدینی بسیار موثر بود و توانست اجزای عملکرد را بطور معنی داری بهبود بخشد . بطور کلی نتایج پیشنهاد می کند که هیدروپرایمینگ بذور هر دو والد به همراه کشت تأخیری والد پدری (b2 ) می تواند از طریق استقرار مطلوب گیاه و ایجاد همزمانی در مراحل زایشی لاین های والدینی تولید بذور سینگل کراس را بهبود بخشد.