سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طیبه نامداری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی سپهری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

با توجه به اثر پرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و ظهور گیاهچه های قوی بالاخص در تنش های مح یطی، در این تحقیق جوانه زنی و رشد گیاهچه های بذور پرایم شده ارقام گلرنگ در تنش شوری با پتانسیلهای ۰، ۰/۴-، ۰/۸-، ۱/۲-، ۱/۶- و ۲- مگاپاسکال مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد . تیمارهای آزمایش عبارت بودند از : رقم (زرقان ۲۷۹، P153 و محلی اصفهان )، پرایم (بدون پرایم (شاهد)، آب مقطر و KN3) و شوری معادل پتانسیل های ((شاهد)، ۰/۴-، ۰/۸-، ۱/۲-، ۱/۶- و ۲- مگاپاسکال ). صفات مورد بررسی شامل درصد جوانهزنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، کل ماده خشک و نسبت ریشه چه به ساقه چه بودند . پرایمینگ بر درصد جوانه زنی و کل ماده خشک در سطح ۱% اثر معنی دار و بر صفات طول ریشه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه در سطح ۵% اثر معنی دار داشتند . پرایم آب مقطر تاثیر بیشتری بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور ارقام مختلف در شرایط تنش شوری داشت. با افزایش شدت تنش شوری درصد جوانهزنی و نیز طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، مجموع ماده خشک و نسبت ریشه چه به ساقه چه در ارقام مختلف کاهش یافت. در بین ارقام مورد آزمایش رقم P153 تحمل بیشتری نسبت به تنش شوری در مرحله جوانه زنی نشان داد.