سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید عباس دخت – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد دزیانیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر هیرم کاری، زمان کاشت و تراکم بذر بر تراکم علف هرز چاودار در زراعت گندم رقم امید، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان به اجرا در آمد . سه فاکتور مورد مطالعه در این پژوهش شامل شیوه کاشت (در دو سطح و به صورت هیرم کاری و خشکه کاری گندم ) بعنوان فاکتور اصلی و تاریخ کاشت (در سه سطح و در تاریخ های ۳۰ مهر، ۱۵ آبان و ۳۰ آبان) و تراکم کاشت (در سه سطح ۳۵۰ ، ۴۵۰ و ۵۵۰ عدد بذر در هر متر مربع) به صورت فاکتوریل بودند. نتایج نشان داد که آب یاری قبل از کاشت تاثیر معنی داری بر تعداد علف های هرز چاودار در مزرعه داشت . آبیاری قبل از کاشت گندم، تعداد علف های هرز را در مراحل مختلف رشد به شدت کاهش داد . زمان کاشت تاثیر معنی داری بر تعداد علف های هرز چاودار داشت . تاخیر در زمان کاشت، تعداد بوته چاودار در مزرعه افزایش یافت . تراکم بذر بر تعداد بوته چاودار در مزرعه تاثیر معنی داری داشت و با افزایش تراکم بذر در واحد سطح تعداد بوته های چاودار کاهش یافت . اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بذر بر تعداد بوته چاودار معنی دار بود . تعداد چاودار سبز شده نیز با تاخیر در ک اشت افزایش و با اضافه شدن تراکم، روند کاهشی داشت.