مقاله اثر وابسته به اندوتليوم مصرف گياه تاج خروس بر خواص انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۵۱ تا ۴۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر وابسته به اندوتليوم مصرف گياه تاج خروس بر خواص انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج خروس
مقاله ديابت شيرين
مقاله اندوتليوم
مقاله آئورت سينه اي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ نژادمجرد توران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: روغني دهكردي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري ديابت قندي در درازمدت با افزايش بروز بيماري هاي قلبي – عروقي همراه مي باشد. شواهدي دال بر اثر ضد ديابتي و بهبود دهندگي عمل کرد عروقي در مورد تاج خروس وجود دارد. در اين تحقيق، اثر مصرف خوراکي و وابسته به اندوتليوم اين گياه به مدت ۸ هفته بر پاسخ انقباضي و شل شدگي آئورت سينه اي ايزوله در مدل تجربي ديابت در موش صحرايي نر مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: موش هاي صحرايي به پنج گروه کنترل، کنترل تحت تيمار با تاج خروس، ديابتي، ديابتي تحت درمان با تاج خروس و ديابتي تحت درمان با گليبن کلاميد تقسيم شدند. براي القا ديابت نوع ۱، استرپتوزوسين با دوز ۶۰ ميلي گرم بر کيلوگرم (داخل صفاقي) تزريق شد. دو گروه تحت تيمار با گياه نيز پودر اين گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش را با نسبت وزني %۶٫۲۵ دريافت نمودند. ميزان وزن و گلوکز قبل کار و در هفته هاي ۴ و ۸ پس از کار تعيين شد. در پايان کار، پاسخ انقباضي حلقه هاي آئورت سينه اي به کلرور پتاسيم و فنيل افرين و شل شدگي به استيل کولين و سديم نيتروپروسيد با استفاده از بساط بافت ايزوله مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: ميزان گلوکز سرم در گروه ديابتي تحت تيمار به طور معني دار کمتر از گروه ديابتي بود (p<0.05). به علاوه، حداکثر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي داراي اندوتليوم در گروه ديابتي تحت درمان با گياه به کلرور پتاسيم و فنيل افرين به ترتيب به طور غير معني دار و معني دار (p<0.01) کمتر از گروه ديابتي بود و با حذف اندوتليوم اين تفاوت معني دار از بين رفت. به علاوه، پاسخ شل شدگي حلقه هاي آئورتي داراي اندوتليوم به استيل کولين در گروه ديابتي تحت درمان با گياه در مقايسه با گروه ديابتي تيمار نشده بيشتر و معني دار بود (p<0.01). همچنين، هيچ گونه تفاوت معني دار بين گروه ها از نظر پاسخ شل شدگي به سديم نيتروپروسيد مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: مصرف خوراکي و درازمدت گياه تاج خروس از طريق اثرگذاري بر عوامل مرتبط با اندوتليوم موجب کاهش پاسخ انقباضي و افزايش پاسخ شل شدگي در بافت آئورت موش صحرايي ديابتي مي گردد که اين در جلوگيري از عوارض عروقي ديابت در درازمدت مي تواند سودمند باشد.