مقاله اثر وابسته و غير وابسته به اندوتليوم مصرف خوراكي قره قاط سياه بر خواص انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كومش از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر وابسته و غير وابسته به اندوتليوم مصرف خوراكي قره قاط سياه بر خواص انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قره قاط سياه
مقاله ديابت شيرين
مقاله آئورت
مقاله خاصيت انقباضي
مقاله بافت ايزوله
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري ديابت شيرين با افزايش وقوع بيماري هاي قلبي – عروقي همراه مي باشد. شواهدي دال بر اثر حفاظتي و ضد ديابتي گياه قره قاط سياه (Vaccinium myrtillus) وجود دارد، لذا در اين تحقيق اثر مصرف خوراكي و وابسته و غير وابسته به اندوتليوم اين گياه به مدت ۶ هفته بر پاسخ انقباضي و رفع انقباضي آئورت سينه اي ايزوله در مدل تجربي ديابت در موش صحرايي نر مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: موش هاي صحرايي نر به چهار گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با گياه، ديابتي و ديابتي تحت درمان با گياه تقسيم شدند. دو گروه تحت تيمار با گياه نيز پودر برگ اين گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش را با نسبت وزني %۵ دريافت نمودند. ميزان وزن و گلوكز قبل از كار و در هفته هاي سوم و ششم پس از كار تعيين شد. در پايان، پاسخ انقباضي حلقه هاي آئورت سينه اي به كلرور پتاسيم و فنيل افرين و رفع انقباضي به استيل كولين (با اندوتليوم) و سديم نيتروپروسيد (بدون اندوتليوم) با استفاده از بساط بافت ايزوله مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: ميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي تحت تيمار به طور معني دار كم تر از گروه ديابتي بود (P=0.04). بعلاوه، حداكثر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي داراي اندوتليوم در گروه ديابتي تحت درمان با گياه به كلرور پتاسيم و فنيل افرين به ترتيب به طور غير معني دار و معني دار (P=0.04) كم تر از گروه ديابتي بود و با حذف اندوتليوم اين تفاوت كاهش يافت. بعلاوه، پاسخ شل شدگي حلقه هاي آئورتي داراي اندوتليوم به استيل كولين در گروه ديابتي تحت درمان با گياه در مقايسه با گروه ديابتي تيمار نشده بيش تر و معني دار بود (P=0.02).
نتيجه گيري: تجويز خوراكي و دراز مدت قره قاط سياه از طريق تغيير دادن توليد و آزاد سازي عوامل موثر بر عروق با منشا اندوتليوم و با نيز با اعمال اثرات مستقيم بر عضله صاف عروقي موجب كاهش پاسخ انقباضي و افزايش پاسخ شل شدگي در بافت آئورت موش صحرايي ديابتي مي گردد كه اين مي تواند در جلوگيري از برخي عوارض عروقي ديابت در دراز مدت سودمند باشد.