سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین نادری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله ، اثر واهمدسی ذاتی را بر تحول دینامیکی برخی ویژگیهای غیر کلاسیک الگوی جینز – کامینگز تغییر شکل یافته دوفوتونی ناتبهگن مورد مطالعه قرار می دهیم . برای این منظور ، ابتدا با بکارگیری الگویی مبتنی بر تحول تصادفی سامانه بر همکنشی اتم – میدان که از طریق سازوکارهای ذاتی و مستقل از جفت شدگی با محیط اتلافگر روی می دهد ، به فرمولبندی تحول دینامیکیبر همکنش تغییر شکل یافته اتم با میدان تابشی در قالب معادله لیوویل – نویمان می پردازیم . سپس با یافتن پاسخ تحلیلی معادله مزبور در چارچوب روش ابرعملگری و تعیین شکل دقیق عملگر چگالی برای سامانه برهمکنشی مورد نظر ، به بررسی اثر واهمدوسی ذاتی بر شماری از جنبه های غیر کلاسیک الگوی جینز – کامینگز تغییر شکل یافته دوفوتونی ناتبهگن خواهیم پرداخت . نتایج پژوهش حاضر نه تنها به روشنی نشان از تضعیف ویژگیهای غیر کلاسیک در حضور واهمدوسی ذاتی دارند ، بلکه رقابت میان اثر تغییر شکل و اثر واهمدوسی را در روند مزبور آشکار می کنند.