مقاله اثر وراپاميل، نيفديپين و ديلتيازم بر پاسخ درد ناشي از فرمالين در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۵۵۵ تا ۵۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر وراپاميل، نيفديپين و ديلتيازم بر پاسخ درد ناشي از فرمالين در موش سوري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وراپاميل
مقاله نيفديپين
مقاله ديلتيازم
مقاله درد
مقاله فرمالين
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسينچي قرآغاجي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانال هاي کلسيمي وابسته به ولتاژ نقش مهمي در کارکرد سلول هاي قلبي و بافت هاي عصبي و عروقي دارند. وراپاميل، نيفديپين و ديلتيازم، مهار کننده هاي کانال هاي کلسيمي با کاربرد وسيع براي درمان بيماري هاي قلبي – عروقي مي باشند. چندين مطالعات نشان داده اند که مهار کننده هاي کانال هاي کلسيمي اثرات ضد دردي و ضد التهابي در مدل هاي مختلف حيواني دارند (اما در همه مدل ها اين اثرات نشان داده نشده است). هدف از اين مطالعه تعيين اثر وراپاميل، نيفديپين و ديلتيازم بر رفتار درد و التهاب ناشي از فرمالين در موش سوري مي باشد. در اين مطالعه تجربي، وراپاميل، نيفديپين و ديلتيازم با دوز ۱۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقي ۳۰ دقيقه قبل از تزريق کف پايي فرمالين ۵ درصد با حجم ۲۰ ميکروليتر تزريق شد. مدت زمان ليسيدن و گاز گرفتن پنجه پاي تزريق شده به عنوان پاسخ درد در فواصل زماني ۵ دقيقه اي به مدت يک ساعت ثبت شد. نتايج نشان داد که تزريق کف پايي فرمالين يک رفتار درد دو مرحله اي (مرحله اول: ۵ – ۰ و مرحله دوم: ۴۵ – ۲۰ دقيقه پس از تزريق) ايجاد مي کند. تزريق داخل صفاقي وراپاميل، نيفديپين و ديلتيازم قبل از فرمالين، پاسخ درد مرحله دوم (درد التهابي) را به طور معني دار ((P<0.05 کاهش مي دهد. فقط وراپاميل رفتار درد مرحله اول (درد نوروژنيک) را به طور معني دار کاهش مي دهد (P<0.05) بر اساس نتايج چنين مي توان پيشنهاد کرد که وراپاميل، نيفديپين و ديلتيازم اثر کاهش دهنده درد و درد التهابي ايجاد مي کنند. اين اثر احتمالا به دليل مسدود کردن کانال هاي کلسيمي و کاهش جريان کلسيم و در نتيجه کاهش آزاد سازي نوروترنسميترها و ديگر واسطه هاي درد و التهاب است.