سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهنوش رفیع بخش – گروه فیزیک دانشگاه تهران، تهران
صدیقه دلدار – گروه فیزیک دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

پتانسیل گروه SU(4) در مدل ورتکسهای مرکزی پهن، در بر گیرند سه نوع ورتکس می باشد که دو نوع آن مستقل هستند . وارد کردن ورتکس نـو ع دوم در محاسـبات، تنها در نواحی دور تاثیر گذار است و نواحی میانی دستخوش تغییرات قابل توجهی نخواهند شد . ناحیه خطی هم چنان در فواصل میانی، با بزرگتر کردن هـسته ورتکـس بزرگتر می شود و شیب پتانسیل هر نمایش به شیب پتانسیل نمایش پایه، با مقیاس کازیمیر و شمارش شار بطور کیفی تطابق نشان می دهد