مقاله اثر ورزش منظم بر اجزاي چرخه گلوتاتيون در قلب: بهبود دفاع آنتي اکسيداني در برابر استرس اکسيداتیو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اثر ورزش منظم بر اجزاي چرخه گلوتاتيون در قلب: بهبود دفاع آنتي اکسيداني در برابر استرس اکسيداتیو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله قلب
مقاله گلوتاتيون
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديري صوفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اصلان آبادي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي اصل ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گلوتاتيون و اجزاي چرخه آن نقش مهمي در فرآيندهاي فيزيولوژيک دارند. اين مطالعه اثر ورزش منظم بر اجزاي چرخه گلوتاتيون در قلب موش صحرايي را بررسي مي کند.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي مداخله اي، ۱۰۴ موش  صحرايي به دو گروه ورزش و کنترل تقسيم شدند. گروه ورزش به شش زير گروه تقسيم شد که هر يک براي يکي از دوره هاي يک، دو، سه، شش، نه و دوازده ماه ورزش در نظر گرفته شدند ( n=8براي هر زيرگروه). جهت ورزش، از تريدميل جوندگان با سرعت ۲۵ متر در دقيقه، يک ساعت در روز و ۶ روز در هفته استفاده گرديد. براي هر زيرگروه، يک گروه کنترل به همان تعداد اختصاص داده شد. براي تحليل داده ها از روش آناليز واريانس دوطرفه و نرم افزار SPSS استفاده شد.
يافته ها: در گروه هاي ۱، ۹ و ۱۲ ماه ورزش کرده ميزان گلوتاتيون احيا نسبت به گروه هاي کنترل متناظر بيشتر بود (p<0.05 براي همه موارد). ورزش اثر محسوسي بر ميزان گلوتاتيون اکسيد نداشت. اما نسبت گلوتاتيون احيا به اکسيد در گروه هاي ۱، ۹ و ۱۲ ماه ورزش کرده از گروه هاي کنترل بيشتر بود (p<0.05 براي همه موارد). اثر ورزش بر فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز دقيقا شبيه اثر آن بر ميزان گلوتاتيون احيا بود. از طرف ديگر، در گروه هاي ۹ و ۱۲ ماه ورزش کرده در مقايسه با کنترل هاي متناظر، ميزان پراکسيداسيون ليپيدي بيشتر بود (p<0.05 براي هر دو گروه).
نتيجه گيري: احتمالا ورزش مداوم از طريق ايجاد استرس مداوم باعث افزايش فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز و ميزان گلوتاتيون احيا جهت جلوگيري از افزايش استرس اکسيداتيو شده است
.