مقاله اثر ورزش منظم شنا بر سايتوکاينهاي پيش التهابي و ضد التهابي در رتهاي سالم و ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر ورزش منظم شنا بر سايتوکاينهاي پيش التهابي و ضد التهابي در رتهاي سالم و ديابتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله ديابت
مقاله IL-6
مقاله TNF-α
مقاله رت
مقاله پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنيادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بدل زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پوزش شهين دخت
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ورزش‌هاي منظم مثل شناي منظم و تريدميل، اثرات متفاوتي نسبت به ورزش‌هاي استقامتي بر روي بدن دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير ورزش شناي منظم بر روي سطوح پلاسمايي سايتوکاينهاي IL-1β و TNF-α و IL-6 در رتهاي سالم و ديابتي بود.
روش بررسي: براي اجراي اين مطالعه ۴۰ رت سه ماهه از نژاد ريستار (محدوده وزني ۳۰۰-۲۵۰ گرم) انتخاب و به طور تصادفي به چهار گروه ۱۰ تايي تقسيم شدند. جهت ايجاد ديابت در ۲۰ موش از روش تزريق داخل صفاقي mg/kg 50 داروي استرپتوزوتوسين (Streptozotocin) بصورت تک دوز ايجاد گردد. ۲۰ موش بصورت سالم باقي ماندند. ورزش شناي منظم بصورت ۵ روز در هر هفته و بمدت يک ساعت در هر روز و در کل ۸ هفته انجام گرديد. سطح پلاسمايي TNF-a , IL-1β و IL-6 قبل و بعد از دوره ورزش اندازه‌گيري شدند.
يافته ها: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که اختلاف ميانگين مقادير IL-6 در بين گروههاي مورد مطالعه معني دار بود، بطوريکه ورزش شناي منظم، سطح پلاسمايي IL-6 را در رتهاي سالم ۹ برابر و در رتهاي ديابتي ۲۳ برابر افزايش داد (۰۰۰۵/۰>P و ۷۹/۵۴=(۳۱،۳) F). باوجوداين، تغييرات مقادير IL-1β و TNF-α در بين گروه هاي مختلف از لحاظ آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي حاصل از اين مطالعه، ورزش منظم باعث افزايش مقادير پلاسمايي IL-6 مي شود و اين افزايش در رتهاي ديابتي چشمگير‌تر از رتهاي سالم مي باشد. لذا انجام ورزشهاي منظم و طولاني مدت شنا براي سلامتي بيماران ديابتي مي تواند مفيد باشد.