مقاله اثر ورمي کمپوست خاک اره در بستر کشت گلداني بر تغذيه و رشد گياه ديفن باخيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۳۵ تا ۴۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر ورمي کمپوست خاک اره در بستر کشت گلداني بر تغذيه و رشد گياه ديفن باخيا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک اره
مقاله پيت
مقاله پرليت
مقاله بستر کشت
مقاله تغذيه و ديفن باخيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب خمامي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين آثار جايگزيني ورمي کمپوست کود گاوي + خاک اره (نسبت حجمي ۸۰ به ۲۰) با پيت در بستر کشت پيت + پرليت (نسبت حجمي ۱:۲) بر گياه برگ زينتي ديفن باخيا (Diffenbachia amonea)، ابتدا خاک اره در اختيار کرم خاکي قرار داده شد و بعد از توليد ورمي کمپوست، قلمه هاي ريشه دارشده گياه در بستر شاهد پيت + پرليت (نسبت حجمي ۱:۲) و بسترهاي با جايگزيني ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰% ورمي کمپوست کود گاوي + خاک اره بجاي پيت (پيت + پرليت) کشت شدند. نيتروژن، پتاسيم، کلسيم و منيزيم (در گياه و خاک)، ارتفاع گياه، قطر، وزن تر ساقه و برگ، وزن خشک ساقه و برگ و وزن تر ريشه، تخلخل تهويه اي، ظرفيت نگهداري آب، تخلخل کل، جرم مخصوص ظاهري و جرم مخصوص حقيقي اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد که افزايش سطوح ورمي کمپوست کود گاوي + خاک اره در جايگزيني با پيت بطور معني داري (P≤۰٫۰۵) نيتروژن، فسفر، پتاسيم، کلسيم و منيزيم را در برگ و بسترکشت ديفن باخيا افزايش داد و بيشترين مقدار آن در ۱۰۰% ورمي کمپوست کود گاوي + خاک اره حاصل شد. ۵۰% ورمي کمپوست کود گاوي + خاک اره بيشترين ارتفاع گياه (۱۰٫۲۳ سانتي متر) و ۲۵% ورمي کمپوست کود گاوي + خاک اره بيشترين قطر ساقه گياه (۲۳٫۴۶ ميلي متر)، وزن تر ساقه و برگ (۵۶٫۸۱ گرم)، وزن خشک ساقه و برگ (۵٫۸۳ گرم) و وزن تر ريشه (۶۴٫۰۷ گرم) و وزن خشک ريشه (۶٫۲۱ گرم) را داشتند. با افزايش سطوح ورمي کمپوست کود گاوي+ خاک اره قدرت نگهداري آب در بستر کشت در مقايسه با پيت افزايش يافت و بيشترين مقدار آن (۷۳٫۶ درصد) نيز در ۱۰۰% ورمي کمپوست کود گاوي + خاک اره بود.