سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی مشتطی – دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید عطاءالله سیادت – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمد رضا جلال کمالی – موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

وزن هزار دانه یکی از معیارهای مهم در کیفیت بذر می باشد که بر جوانه ز نی، بنیه بذر ، استقرار گیاهچه و تولید محصول تاثیر دارد . به منظور بررسی تاثیر وزن دانه بر جوانه زنی بذر گندم، این تحقیق در سال ۱۳۸۴ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. در این آزمایش، ۱۰ تیمار وزن دانه مختلف در ۴ تکرار بر پایه طرح کاملا تصادفی وارد آزمون جوانه زنی استاندارد شدند . در این آزمایش، صفات درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که وزن هزار دانه بر صفات طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه تاثیر معنی داری دارد ولی بر صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و متوسط زمان جوانه زنی تاثیر معنی داری نداشت.