سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید حبیب الهی – گروه پژوهشهای مشتری محور، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمدرضا مقبلی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی ابراهیمی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مشخصه‌های ساختاری وزن مولکولی و پراکندگی توزیع وزن مولکولی چهار نمونة پلی اتیلن سبک خطی (نوع فیلم دمشی) با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی ژلتراوایی در دمای بالا، HT GPC ، اندازه گیری شد. وزن مولکولی متوسط وزنی، Mw، نمونه‌ها در محدوده (فرمول)، و شاخص پراکندگی وزن مولکولی، PDI، در محدوده ۷/۳۶-۴/۶۴ به دست آمد. اثر مشخصه های مولکولی فوق بر رفتار رئولوژیکی (یا فرایند پذیری) نمونه های پلی اتیلن سبک خطی از طریق آزمایش های ویسکومتری لوله مویین و ویسکومتری دینامیک مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج بدست آمده با افزایش وزن مولکولی و پراکندگی توزیع وزن مولکولی ویسکوزیتة برش صفر h0، ویسکوزیتة مرکب، h، حساسیت به نرخ برش و خاصیت الاستیسیته پلی اتیلن مذاب افزایش یافت. به عبارت دیگر، با افزایش وزن مولکولی و متعاقب آن افزایش چگالی درهم گره خوردگی زنجیرها و کاهش تحرک زنجیرهای پلی اتیلن، الاستیسیتة مذاب افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، با استفاده از داده‌های ویسکومتری دینامیک و به کمک مدل‌های رئولوژیکی تجربی پارامترهای متوسط زمان آسودگی، t، و پراکندگی زمان آسودگی زنجیرهای پلی اتیلن به دست آمد و اثر آنها بر رفتار رئولوژیکی نمونه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت.