سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم غفاری – دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه کاشان
محمد الماسی – دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه کاشان
عبدالعلی رمضانی – دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

آرایه ای از نانوسیم های کبالت به روش الکتروانباشت ac نامتقارن درون قالب آلومینای آندی با لایه سدی ضخیم رشد داده شد. ولتاژهای احیا واکسیداسیون مختلفی با مقادیر :(۲۸-۲۸)، (۲۶-۲۸)، (۲۲-۲۶) ،(۲۴ – ۲۶) ،(۲۶ -۲۶) ،(۲۲-۲۸) ،(۲۴-۲۸)،( ۲۴ -۲۴) و (۲۴-۲۲).اعمال گردید . بررسی ها نشان داد تغییر در ولتاژ اکسایش نسبت به ولتاژ احیا سبب تغییر در ساختار بلوری ، انداره دانه ای ، خواص مغناطیسی و آهنگ رشد می گردد به طوری که بیشینه و کمینه نیروی وادارندگی (۱۷۷۶ و ۶۹۷/۵ اورسند) به ترتیب به ازای ولتاژهای احیا واکسیداسیون (۲۸-۲۴)و(۲۶-۲۴) حاصل شد ،هم چنین مشاهده شد همراه با افزایش نیروی وادارندگی، آهنگ رشد کاهش می یابد.