مقاله اثر ويتامين A بر تكوين جوانه اندام حركتي جنين موش نژاد Balb/C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اثر ويتامين A بر تكوين جوانه اندام حركتي جنين موش نژاد Balb/C
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه اندام حرکتي
مقاله ويتامين A
مقاله تکوين
مقاله غضروف زايي
مقاله Balb/C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: مددي امام چي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ويتامين A مولكول پيام ده مهمي براي تنظيم تمايز، تكثير سلول ها و ريخت زايي محسوب مي شود. در پژوهش حاضر اثرات اين ويتامين بر تكوين جوانه اندام حركتي جنين موش نژاد Balb/C بررسي شده است.
روش كار: در طي يك مطالعه تجربي ۱۰ موش ماده حامله به دو گروه كنترل و تجربي تقسيم شدند. موش هاي گروه كنترل در شرايط طبيعي نگهداري شدند و به نمونه هاي گروه تجربي در روز ۱۰٫۵ حاملگي به ميزان ١۵۰۰۰ واحد بين المللي در كيلوگرم ويتامين A تزريق درون صفاقي شد. موش هاي تجربي و كنترل در روز ۱۵٫۵ حاملگي تشريح و جنين هاي آنها پس از انجام بررسي هاي ريخت شناسي براي انجام مطالعات بافت شناسي با ميكروسكوپ نوري آماده سازي و به روش هماتوكسيلين – ائوزين هاريس رنگ آميزي گرديدند.
نتايج: مقايسه ميانگين هاي طول فرق سري – نشيمنگاهي، عرض اندام حركتي جلويي، طول منطقه ۱ (انگشت و كف) و منطقه ۲ (مچ) اندام حركتي جلويي و نيز طول كل اندام حركتي عقبي جنين هاي تجربي نسبت به كنترل تفاوتي نشان نداد. ليكن متوسط وزن جنين ها و طول كل اندام حركتي جلويي و نيز متوسط طول منطقه ۳ (بازو و ساعد) اندام حركتي جلويي جنين هاي تجربي نسبت به كنترل بيشتر بود (p<0.001). هم چنين در مقايسه ميانگين عرض اندام حركتي عقبي جنين هاي تجربي نسبت به كنترل افزايش مشاهده شد (p<0.006)، اما تعداد و ابعاد سلول هاي غضروفي در چهار منطقه اندام حركتي جلويي و عقبي در گروه تجربي نسبت به كنترل متفاوت نبود.
نتيجه گيري: غلظت ١۵۰۰۰ واحد بين المللي در كيلوگرم ويتامين A بر وزن جنين ها و نيز تكوين اندام حركتي جلويي موش كوچك آزمايشگاهي اثر افزايشي دارد.