مقاله اثر ويتامين D به عنوان مکمل دارويي در سير درمان بيماران مبتلا به سل ريوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر ويتامين D به عنوان مکمل دارويي در سير درمان بيماران مبتلا به سل ريوي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامينD
مقاله سل ريوي
مقاله مايکوباکتريوم توبرکلوزيس
مقاله درمان ضد سل
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدگران غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: الباجي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نژادسلامي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويتامين D در پاسخ ايمني بر عليه مايکوباکتريوم توبرکلوزيس دخالت دارد. اين مطالعه به منظور تعيين اثر ويتامين D به عنوان مکمل دارويي در سير درمان بيماران مبتلا به سل ريوي انجام شد.
روش بررسي: اين کارآزمايي باليني روي ۹۶ بيمار مبتلا به سل ريوي که از نظر گروه سني و جنس همسان سازي شده بودند؛ در شهرستان اهواز طي سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. بيماران سن ۱۸ سال يا بالاتر داشتند و در آنان آزمايش خلط از نظر باسيل اسيدفست  (AFB)مثبت بود. بيماران به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و شاهد تقسيم شدند. گروه مداخله تحت درمان استاندارد ضدسل (۶ماهه) به همراه ويتامين D (800 واحد در روز) و گروه شاهد فقط تحت درمان استاندارد ضدسل قرار گرفتند. آزمايش خلط بيماران از نظر AFB در پايان ماه هاي اول، دوم، سوم، چهارم و ششم پيگيري شد. داده ها در نرم افزار SPSS-16 و با استفاده از آمار توصيفي وآزمون تي و کاي دو و تست دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سني بيماران در گروه هاي مداخله و شاهد به ترتيب ۳۹٫۱±۱۷٫۸ و ۳۸٫۳±۱۷٫۶ سال بود. ميزان کلي بهبودي در گروه مداخله و شاهد به ترتيب ۹۳٫۸ درصد و ۹۵٫۸ درصد بود که تفاوت معني داري نداشتند. ميزان خلط منفي در گروه مداخله در پايان ماه هاي اول، دوم، سوم، چهارم و ششم به ترتيب ۶۶٫۷ درصد، ۷۸٫۵ درصد، ۹۳٫۸ درصد، ۹۳٫۸ درصد و ۹۳٫۸ درصد و در شاهدها به ترتيب ۳۵٫۴ درصد، ۶۶٫۷ درصد، ۹۱٫۷ درصد، ۹۵٫۸ درصد و ۹۵٫۸ درصد بود. اختلاف بين دو گروه در پايان ماه اول و در پايان ماه دوم معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ويتامين D به عنوان مکمل درمان ضدسل باعث بهبود نتيجه کلي درمان نمي شود؛ ولي سبب تسريع در پاک شدن بيماران از باسيل سل مي شود.