سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – ترتیب استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حسینعلی بهرامی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین مهدیان – استادیار پژوهش سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاور

چکیده:

این پژوهش بر اساس اندازهگیری صحرایی رواناب تحت باران طبیعی برای تعیین اثر ویژگیهای خاک آهکی بر رواناب انجام گرفت . آزمایش در ۳۶ شبکه مربعی به ابعاد ۵ کیلومتر، در جنوب استان آذربایجانشرقی ازسال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ انجام گرفت . خاکها عمدتا لومرسی و دارای ۱۳ درصد آهک بودند . در هر شبکه یک دیمزار با شیب ۹ درصد انتخاب و سه کرت استاندارد در آن ایجاد و در انتهای آنها محفظه رواناب قرار گرفت . طی انجام پژوهش، ۲۳ رخداد باران منجر به رواناب شد . مقدار رواناب در کرتها در هر رخداد از ۲/۱۵۳ تا ۴۹/۳۷۷ لیتر تغییر کرد . مقدار رواناب
همبستگی معنیدار با نفوذپذیری خاک ) R 2 =0/73 , p<0/001) داشت . شندرشت، ماده آلی و آهک برخلاف سیلت نفوذپذیری و رواناب را به طور معنیداری افزایش دادند . بر اساس نتایج مقدار رواناب را از یک رابطه رگرسیونی خطی ساده بر اساس شن درشت، ماده آلی و آهک با اطمینان نسبتا بالایی ) R 2 =0/71) میتوان پیشبینی کرد