سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

این پژوهش به منظور یافتن ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد گندم در شهرستان هشترود و اقع در جنوب استان آذربایجان شرقی طی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ انجام گرفت . منطقه مورد بررسی به ابعاد ۳۰ کیلومتر مربع بود و ۳۶ کشتزار دیم در سطح آن در نظر گرفته شدند . ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی در نمونه خاک برداشت شده از عمق صفر تا ۳۰ سانتیمتر از هر کشتزار اندازه گیری شدند. عملکرد گندم نیز طی دوره دو ساله تحقیق در هر کشتزار تعیین شد . بر اساس نتایج، خاکهای مورد بررسی دارای بافت لوم رسی و نفوذپذیری متوسطی هستند. میانگین دو ساله عملکرد گندم در کشتزارها از ۰/۸۰۱ تا ۳/۴۸۴ تن در هکتار در سال تغییر کرد . نتایج تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که شن درشت، شن بسیار ریز، سیلت، رس، کل کربنات ها، فسفر و نفوذپذیری به عنوان ویژگی های اصلی موثر بر عملکرد گندم در خاکهای مورد بررسی هستند . بررسی رگرسیونی رابطه بین عملکرد و ویژگی های اصلی نیز نشان داد که عملکرد گندم تحت تاثیر معنیدار (۰/۰۰۱>P و R^2=0/78) رس و نفوذپذیری خاک قرار دارد.