مقاله اثر يک جلسه تمرين شنا و دويدن بر ميزان گرسنگي و هورمون هاي گرلين، انسولين و کورتيزول پلاسما در دختران سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۸۲ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر يک جلسه تمرين شنا و دويدن بر ميزان گرسنگي و هورمون هاي گرلين، انسولين و کورتيزول پلاسما در دختران سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان گرسنگي
مقاله گرلين
مقاله انسولين
مقاله کورتيزول
مقاله شنا و دويدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داورزني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كاخك سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش، بررسي اثر يک جلسه تمرين شنا و دويدن بر ميزان گرسنگي و هورمون هاي گرلين، انسولين و کورتيزول پلاسما در دختران سالم بود.
مواد و روش ها: ۱۲ داوطلب دختر در سه حالت کنترل، تمرين شنا و دويدن ـ به صورت متقاطع ـ با شدت ۸۰ تا ۸۵% ضربان قلب بيشينه تا حد واماندگي مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان گرسنگي افراد قبل از هر مرحله خونگيري و ۸ ساعت بعد از تمرين به وسيله پرسش نامه اشتها اندازه گيري شد. نمونه هاي خون قبل، بلافاصله و دو ساعت بعد از تمرين گرفته شد.
يافته ها: تغيير معني داري در ميزان گرسنگي بلافاصله، دو و هشت ساعت بعد از يک جلسه تمرين شنا و دويدن مشاهده نشد. يک جلسه تمرين شنا و دويدن موجب افزايش گرلين بلافاصله و دو ساعت بعد از تمرين گرديد. غلظت کورتيزول در هر سه حالت، بلافاصله و دو ساعت بعد از تمرين نسبت به مقدار پايه کاهش داشت. البته اين کاهش در حالت هاي ورزشي نسبت به حالت کنترل کم تر بود. يک جلسه تمرين شنا و دويدن از افزايش معني دار انسولين جلوگيري نمود.
نتيجه گيري: ورزش شنا و دويدن موجب افزايش گرلين شد، ولي تاثيري بر ميزان گرسنگي نداشت.